پارچه ضایعات

پارچه ضایعات

/
پارچه ضایعات پارچه ضایعاتی چیست؟ معمولا به هنگام فرآیند دوخت، سرقیچی وپار…