روفرشی

پارچه روفرشی

/
پارچه روفرشی     پارچه روفرشی روفرشی پارچه ای ضخیم(قالی مانند) ک…